Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti

Şifreli girişi olan, İçerisinde kayıt, silme, bulma gibi bölümleri olan bir applet.
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTabbedPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
public class JTabbedPaneUygulamasi extends JApplet {
public void init() {
setSize(640, 480);
JTabbedPane TabliPencere = new JTabbedPane(JTabbedPane.TOP);
TabliPencere.addTab(“Yetki”, new YetkiPaneli(TabliPencere));
TabliPencere.addTab(“Kayıt”, new KayitPaneli());
TabliPencere.addTab(“Bul”, new BulPaneli());
TabliPencere.addTab(“Listele”, new ListelePaneli());
getContentPane().add(TabliPencere);
TabliPencere.setEnabledAt(0, true);
TabliPencere.setEnabledAt(1, false);
TabliPencere.setEnabledAt(2, false);
TabliPencere.setEnabledAt(3, false);
}
}
class MysqlBaglansin {
Connection MysqlBaglantisi;
Statement Sorgu;
public MysqlBaglansin() {
try {
Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);
MysqlBaglantisi = DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost:3306/Java_test”, “root”, “1”);
Sorgu = MysqlBaglantisi.createStatement();
} catch (Exception e) {
System.out.print(e.getMessage());
}
}
}
class YetkiPaneli extends JPanel implements ActionListener {
JTabbedPane TabliPenceree;
JTextField SifreK;
JTextField KullaniciK;
public YetkiPaneli(JTabbedPane TabliPencere) {
TabliPenceree = TabliPencere;
JPanel NesnePaneli = new JPanel();
NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));
JLabel KullaniciM = new JLabel(“Kullanıcı Adı:”);
NesnePaneli.add(KullaniciM);
KullaniciK = new JTextField(6);
NesnePaneli.add(KullaniciK);
JLabel SifreM = new JLabel(“Şifre:”);
NesnePaneli.add(SifreM);
SifreK = new JTextField(6);
NesnePaneli.add(SifreK);
NesnePaneli.add(new JLabel());
JButton Gonder = new JButton(“Gönder”);
NesnePaneli.add(Gonder);
Gonder.addActionListener(this);
add(NesnePaneli);
}
public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();
try {
ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(“SELECT * FROM hesaplar WHERE sifre=PASSWORD(‘” + SifreK.getText() + “‘) AND kullanici_adi='” + KullaniciK.getText() + “‘”);
if (CekilenVeriler.next()) {
TabliPenceree.setEnabledAt(0, false);
TabliPenceree.setEnabledAt(1, true);
TabliPenceree.setEnabledAt(2, true);
TabliPenceree.setEnabledAt(3, true);
TabliPenceree.setSelectedIndex(1);
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(this, “BAŞARISIZ”);
SifreK.setText(“”);
}
MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();
} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
}
}
class KayitPaneli extends JPanel implements ActionListener {
JLabel AdM = new JLabel(“Adı”);
JTextField AdK = new JTextField(6);
JLabel TelM = new JLabel(“Telefon”);
JTextField TelK = new JTextField(6);
JButton Gonder = new JButton(“Gönder”);
public KayitPaneli() {
JPanel NesnePaneli = new JPanel();
NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));
NesnePaneli.add(AdM);
NesnePaneli.add(AdK);
NesnePaneli.add(TelM);
NesnePaneli.add(TelK);
NesnePaneli.add(new JLabel());
NesnePaneli.add(Gonder);
Gonder.addActionListener(this);
add(NesnePaneli);
}
public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();
try {
MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeUpdate(“INSERT INTO adres_defteri (ad, tel) VALUES(‘” + AdK.getText() + “‘, ‘” + TelK.getText() + “‘)”);
AdK.setText(“”);
TelK.setText(“”);
MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();
} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
}
}
class BulPaneli extends JPanel implements ActionListener {
JLabel AdM = new JLabel(“Adı”);
JTextField AdK = new JTextField(6);
JLabel TelM = new JLabel(“Telefon”);
JTextField TelK = new JTextField(6);
JButton Gonder = new JButton(“Bul”);
DefaultTableModel TabloModeli2;
JTable Tablo2;
Vector ListeSatiri2 = new Vector();
Vector Baslik2 = new Vector();
public BulPaneli() {
setLayout(new BorderLayout());
JPanel NesnePaneli = new JPanel();
NesnePaneli.setLayout(new GridLayout(3, 2));
NesnePaneli.add(AdM);
NesnePaneli.add(AdK);
NesnePaneli.add(TelM);
NesnePaneli.add(TelK);
NesnePaneli.add(new JLabel());
NesnePaneli.add(Gonder);
add(NesnePaneli, BorderLayout.NORTH);
Gonder.addActionListener(this);
Baslik2.addElement(“Adı Soyadı”);
Baslik2.addElement(“Telefon”);
TabloModeli2 = new DefaultTableModel();
//Tablo Başlıkları
TabloModeli2.setDataVector(ListeSatiri2, Baslik2);
Tablo2 = new JTable(TabloModeli2);
JScrollPane KaydirmaliTablo2 = new JScrollPane(Tablo2, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
add(KaydirmaliTablo2, BorderLayout.CENTER);
}
public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();
try {
String Sorgu = “SELECT * FROM adres_defteri WHERE 1=1 “;
String SorguEk1 = (AdK.getText().length() > 0) ? “AND ad LIKE ‘%” + AdK.getText() + “%'” : “”;
String SorguEk2 = (TelK.getText().length() > 0) ? “AND tel LIKE ‘%” + TelK.getText() + “%'” : “”;
//JOptionPane.showMessageDialog(null, Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);
ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(Sorgu + SorguEk1 + SorguEk2);
//Tablo Satırlarını Silme
for (int i = 0; i < TabloModeli2.getRowCount(); i++) {
TabloModeli2.removeRow(i);
}
while (CekilenVeriler.next()) {
Vector ListeKolonu = new Vector();
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Ad”));
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Tel”));
ListeSatiri2.addElement(ListeKolonu);
}
MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();
} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
}
}
class ListelePaneli extends JPanel implements ActionListener {
Vector ListeSatiri = new Vector();
Vector Baslik = new Vector();
JButton Yenile = new JButton(“Yenile”);
DefaultTableModel TabloModeli;
JTable Tablo;
//Yapılandırıcı (Class oluşunca otomatik çalışan ilk fonksiyon)
public ListelePaneli() {
Yenile.addActionListener(this);
Baslik.addElement(“Adı Soyadı”);
Baslik.addElement(“Telefon”);
TabloModeli = new DefaultTableModel();
//Tablo Başlıkları
TabloModeli.setDataVector(ListeSatiri, Baslik);
Tablo = new JTable(TabloModeli);
VeriListeleme();
}
public void VeriListeleme() {
//MysqlBaglansin Nesnesinden Türeyen MysqlBaglantimiz Obje
MysqlBaglansin MysqlBaglantimiz = new MysqlBaglansin();
try {
ResultSet CekilenVeriler = MysqlBaglantimiz.Sorgu.executeQuery(“SELECT ad, tel FROM adres_defteri ORDER BY ad”);
while (CekilenVeriler.next()) {
Vector ListeKolonu = new Vector();
//Sorgu sonucu gelen sütünlar ListeKolonuna ekleniyor
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Ad”));
ListeKolonu.addElement(CekilenVeriler.getString(“Tel”));
//ListeSatiri Vektörü
ListeSatiri.addElement(ListeKolonu);
}
MysqlBaglantimiz.Sorgu.close();
} catch (Exception e) {
System.out.print(e);
}
//Tablo = new JTable(ListeSatiri, Baslik);
JScrollPane KaydirmaliTablo = new JScrollPane(Tablo, ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED, ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
add(KaydirmaliTablo);
add(Yenile);
}
public void actionPerformed(ActionEvent Olay) {
//Tablo Satırlarını Silme
for (int i = 0; i < TabloModeli.getRowCount(); i++) {
TabloModeli.removeRow(i);
}
//Tabloyu Yeniden Listeleme
VeriListeleme();
}
}
Java ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri AppletiJava ile Mysql Kullanılarak Yapılan Adres Defteri Appleti