Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi
Html Tag Listesi
Önemli Not: Eğer HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4, HTML 5 uzantıları arasındaki fark hakkında tam bir bilginiz yok ise size HTML gelişimi ile ilgili olan W3C statement dökümanını okumanızı tavsiye ederiz.
TEMEL TAGLAR
<!DOCTYPE> Defines the document type
<html> Defines an HTML document
<title> Defines a title for the document
<body> Defines the document’s body
<h1> .. <h6> Defines HTML headings
<p> Defines a paragraph
<br> Inserts a single line break
<hr> Defines a thematic change in the content
<!–…–> Defines a comment
BİÇİMLENDİRME
<acronym> Not supported in HTML5. Use <abbr> instead.
Defines an acronym
<abbr> Defines an abbreviation
<address> Defines contact information for the author/owner of a document/article
<b> Defines bold text
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<bdo> Overrides the current text direction
<big> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<center> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text
<cite> Defines the title of a work
<code> Defines a piece of computer code
<del> Defines text that has been deleted from a document
<dfn> Defines a definition term
<em> Defines emphasized text
<font> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Defines keyboard input
<mark> Defines marked/highlighted text
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Defines sample output from a computer program
<small> Defines smaller text
<strike> Not supported in HTML5. Use <del> instead.
Defines strikethrough text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<time> Defines a date/time
<tt> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines teletype text
<u> Defines text that should be stylistically different from normal text
<var> Defines a variable
<wbr> Defines a possible line-break
FORMLAR
<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<button> Defines a clickable button
<select> Defines a drop-down list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<label> Defines a label for an <input> element
<fieldset> Groups related elements in a form
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<output> Defines the result of a calculation
FRAMELER (ÇERÇEVELER)
<frame> Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset> Not supported in HTML5.
Defines a set of frames
<noframes> Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames
<iframe> Defines an inline frame
RESİMLER
<img> Defines an image
<map> Defines a client-side image-map
<area> Defines an area inside an image-map
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content
SES ve VİDEO
<audio> Defines sound content
<source> Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<track> Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<video> Defines a video or movie
LİNKLER
<a> Defines a hyperlink
<link> Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets)
<nav> Defines navigation links
LİSTELER
<ul> Defines an unordered list
<ol> Defines an ordered list
<li> Defines a list item
<dir> Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list
<dl> Defines a description list
<dt> Defines a term/name in a description list
<dd> Defines a description of a term/name in a description list
<menu> Defines a list/menu of commands
<menuitem> Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu
TABLOLAR
<table> Defines a table
<caption> Defines a table caption
<th> Defines a header cell in a table
<tr> Defines a row in a table
<td> Defines a cell in a table
<thead> Groups the header content in a table
<tbody> Groups the body content in a table
<tfoot> Groups the footer content in a table
<col> Specifies column properties for each column within a <colgroup> element
<colgroup> Specifies a group of one or more columns in a table for formatting
BÖLÜMLER
<style> Defines style information for a document
<div> Defines a section in a document
<span> Defines a section in a document
<header> Defines a header for a document or section
<footer> Defines a footer for a document or section
<section> Defines a section in a document
<article> Defines an article
<aside> Defines content aside from the page content
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<dialog> Defines a dialog box or window
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
META
<head> Defines information about the document
<meta> Defines metadata about an HTML document
<base> Specifies the base URL/target for all relative URLs in a document
<basefont> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Specifies a default color, size, and font for all text in a document
HARİCİ UYGULAMALAR
<script> Defines a client-side script
<noscript> Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts
<applet> Not supported in HTML5. Use <object> instead.
Defines an embedded applet
<embed> Defines a container for an external (non-HTML) application
<object> Defines an embedded object
<param> Defines a parameter for an object
TEMEL ELEMANLAR
Döküman tipi
<HTML></HTML>
(dosyanın başında ve sonunda)
Konu Başlığı
<TITLE></TITLE>
(başlık içerisinde olmalı)
Başlık
<HEAD></HEAD>
(tanımlayıcı bilgi, örneğin Konu Başlığı)
Gövde
<BODY></BODY>
(sayfanın geri kalan kısmı)
YAPISAL TANIMLAMALAR
Başlık
<H?></H?>
(6 seviye mevcuttur)
Başlık Ayarı
<H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]
Bölme
<DIV></DIV>
Bölme Ayarları
<DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>
Çift Tırnak
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*]
(genelde içerden yazılmış görünür)
Vurgulu
<EM></EM>
(genelde italik görünür)
Aşırı Vurgulu
<STRONG></STRONG>
(genelde koyu görünür)
Referans
<CITE></CITE>
(genelde italik görünür)
Kod
<CODE></CODE>
(genelde program çıktıları için kullanılır)
Örnek Çıkış
<SAMP></SAMP>
Klavyeden Giriş
<KBD></KBD>
Değişken
<VAR></VAR>
Tanımlama
<DFN></DFN>
(yayğın kullanımı yoktur)
Yazar Adresi
<ADDRESS></ADDRESS>
Geniş Font
<BIG></BIG>
Ufak Font
<SMALL></SMALL>
SUNU FORMATLAMA
Koyu
<B></B>
Italik
<I></I>
N3.0b
Altçizgili
<U></U>
(yayğın kullanımı yoktur)
Strikeout
<STRIKE></STRIKE>
(yayğın kullanımı yoktur)
N3.0b
Strikeout
<S></S>
(yayğın kullanımı yoktur)
Altyazı
<SUB></SUB>
Üstyazı
<SUP></SUP>
Yazı Makinası
<TT></TT>
(tek aralıklı yazılır)
Ön formatlı
<PRE></PRE>
(metin olduğu şekilde ğösterilir)
Genişlik
<PRE WIDTH=?></PRE>
(karakter cinsinden)
Ortalama
<CENTER></CENTER> [*]
(metin ve grafik için)
N1.0
Yanıp Sönme
<BLINK></BLINK>
Punto
<FONT SIZE=?></FONT>
(1-7 arasındadır)
Punto Değiştirme
<FONT SIZE=”+|-?”></FONT>
N1.0
Temel Punto
<BASEFONT SIZE=?>
(1-7 arsında olup esas değeri 3 dür)
Font Rengi
<FONT COLOR=”#$$$$$$”></FONT>
N3.0b
Font Seçme
<FONT FACE=”***”></FONT>
N3.0b
Ç Kolonlu Metin
<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
N3.0b
Kolon Marjı
<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>
(değeri 10 pixel dir)
N3.0b
Kolon Genişliği
<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
N3.0b
Boşluk
<SPACER>
N3.0b
Boşluk Tipi
<SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>
N3.0b
Boşluk Boyutu
<SPACER SIZE=?>
N3.0b
Boşluk Derinliği
<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
N3.0b
Boşluk Ayarları
<SPACER ALIGN=left|right|center>
LINKLER VE GRAFıKLER
Herhangi Birşeye Link
<A HREF=”URL”></A>
Hedefi Belli Link
<A HREF=”URL#***”></A>
(başka dökümanın içinde)
<A HREF=”#***”></A>
(aynı dökümanın içinde)
N2.0
Hedef Çerceve
<A HREF=”URL” TARGET=”***| |_blank|_self|_parent|_top”></A>
Döküman içinde Hedef Belirleme
<A NAME=”***”></A>
ılinti
<A REL=”***”></A>
(yayğın kullanımı yoktur)
Ters ılinti
<A REV=”***”></A>
(yayğın kullanımı yoktur)
Resim Gösterme
<IMG SRC=”URL”>
Ayarlar
<IMG SRC=”URL” ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1.0
Ayarlar
<IMG SRC=”URL” ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
Alternatif
<IMG SRC=”URL” ALT=”***”>
(Resim gösterilemiyor ise)
Imagemap
<IMG SRC=”URL” ISMAP>
(bir program gerektirir)
ıstemci Tarafında Imagemap
<IMG SRC=”URL” USEMAP=”URL”>
Harita Tanımı
<MAP NAME=”***”></MAP>
Harita Seçimi
<AREA SHAPE=”RECT” COORDS=”,,,” HREF=”URL”|NOHREF>
Boyut
<IMG SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?>
(pixel cinsinden)
Bordür
<IMG SRC=”URL” BORDER=?>
(pixel cinsinden)
Çevre Boşluğu
<IMG SRC=”URL” HSPACE=? VSPACE=?>
(pixel cinsinden)
N1.0
Düşük Çözünürlüklü Proxy
<IMG SRC=”URL” LOWSRC=”URL”>
N1.1
ıstemci tarafından Çekilme
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”?; URL=URL”>
N2.0
Bütünleşik Obje
<EMBED SRC=”URL”>
(obje, sayfa içine yerleştirilir)
N2.0
Obje Boyutu
<EMBED SRC=”URL” WIDTH=? HEIGHT=?>
BÖLÜCÜLER
Paragraf
<P></P> [*]
(Komutun kapatılması genelde gereksizdir)
Metin Ayarlama
<P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]
Satır Başı
<BR>
(satır başına getirir)
Clear Textwrap
<BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>
Yatay Çizgi
<HR>
Ayarlar
<HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
Kalınlık
<HR SIZE=?>
(pixel cinsinden)
Genişlik
<HR WIDTH=?>
(pixel cinsinden)
N1.0
Genişlik Yüzdesi
<HR WIDTH=”%”>
(sayfa genişliğinin yüzdesi)
ıçi Dolu Çizgi
<HR NOSHADE>
(3 boyutlu görünmez)
N1.0
Satır Başı Yok
<NOBR></NOBR>
(satır basını engeller)
N1.0
Kelime Bölme
<WBR>
(satır başı yapılması gereken yerde)
LıSTELER
Sırasız Liste
<UL><LI></UL>
(<LI> her liste elemanından önce)
Compact
<UL COMPACT></UL>
Noktalı Tip
<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
(bütün liste için)
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
Sıralı Liste
<OL><LI></OL>
(<LI> her liste elemanından önce)
Compact
<OL COMPACT></OL>
Numaralı Tip
<OL TYPE=A|a|I|i|1>
(bütün liste için)
<LI TYPE=A|a|I|i|1>
Başlangıç Numarası
<OL START=?>
(bütün liste elemanları için)
<LI VALUE=?>
Tanım Listesi
<DL><DT><DD></DL>
(<DT>=terim, <DD>=tanım)
Compact
<DL COMPACT></DL>
Menu Listesi
<MENU><LI></MENU>
(<LI> her liste elemanından önce)
Compact
<MENU COMPACT></MENU>
Dizin Listesi
<DIR><LI></DIR>
(<LI> her liste elemanından önce)
Compact
<DIR COMPACT></DIR>
ARKAPLAN VE RENKLER
Arkaplan
<BODY BACKGROUND=”URL”>
Arkaplan Rengi
<BODY BGCOLOR=”#$$$$$$”> [*]
(sıra kırmızı/yeşil/mavi)
Metin Rengi
<BODY TEXT=”#$$$$$$”> [*]
Link Rengi
<BODY LINK=”#$$$$$$”> [*]
Ziyaret Edilmiş Link
<BODY VLINK=”#$$$$$$”> [*]
Actif Link
<BODY ALINK=”#$$$$$$”> [*]
(Daha fazla bilgi için http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color adresine bakınız)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/wwwhelp.html#color (yerel kopya)
ÖZEL KARAKTERLER(hepsi küçük harf olmalıdır)
Özel Karakter
&#?;
(?, ISO 8859-1 kodudur)
<
&lt;
>
&gt;
&
&amp;

&quot;
Tescilli Marka TM
&reg;
Copyright
&copy;
Non-Breaking Space
&nbsp;
(Tam liste için http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)
http://www.ce.yildiz.edu.tr/iso88591.html (yerel kopya)
TÜRKÇE KARAKTERLER
ü &uuml; ü &#252; küçük harf noktalı u
Ü &Uuml; Ü &#220; büyük harf noktalı U
ö &ouml; ö &#246; küçük harf noktalı o
Ö &Ouml; ö &#214; büyük harf noktalı O
ğ &eth; ğ &#208; küçük harf yumuşak g
ğ &ETH; ğ &#208; büyük harf yumuşak G
ş &thorn; ş &#254; küçük harf çengelli s
ş &THORN; ş &#222; büyük harf çengelli S
ç &ccedil; ç &#231; küçük harf çengelli c
Ç &Ccedil; Ç &#199; büyük harf çengelli C
ı &yacute; ı &#253; küçük harf noktasız i
ı &Yacute; ı &#221; büyük harf noktalı I
FORMLAR
Form Tanımlama
<FORM ACTION=”URL” METHOD=GET|POST></FORM>
N2.0
Dosya Yükleme
<FORM ENCTYPE=”multipart/form-data”></FORM>
Giriş Alanı
<INPUT TYPE=”TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET”>
Alan ısmi
<INPUT NAME=”***”>
Alan Değeri
<INPUT VALUE=”***”>
ışaretli?
<INPUT CHECKED>
(Kutu ve yuvarlak)
Alan Boyutu
<INPUT SIZE=?>
(karakter cinsinden)
Max Uzunluk
<INPUT MAXLENGTH=?>
(karakter cinsinden)
Seçenek Listesi
<SELECT></SELECT>
Liste ısmi
<SELECT NAME=”***”></SELECT>
Seçenek Numarası
<SELECT SIZE=?></SELECT>
Çoklu Seçenek
<SELECT MULTIPLE>
(birden fazla seçilebilir)
Opsiyon
<OPTION>
(seçilebilecek seçenekler)
Belirlenmiş Seçenek
<OPTION SELECTED>
Giriş Kutusu Boyutu
<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>
Kutu ısmi
<TEXTAREA NAME=”***”></TEXTAREA>
N2.0
Başa Dönen Metin
<TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>
TABLOLAR
Tablo Tanımlama
<TABLE></TABLE> [*]
Tablo Bordürü
<table border=?></TABLE>
Hücre Boşluğu
<TABLE CELLSPACING=?>
Hücre Aralıkları
<TABLE CELLPADDING=?>
ıstenen Genişlik
<TABLE WIDTH=?>
(pixel cinsinden)
Genişlik Yüzdesi
<TABLE WIDTH=”%”>
(sayfa yüzdesi)
Tablo Satırı
<TR></TR>
Ayarlar
<TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Tablo Hücresi
<TD></TD>
(tablo satırı içinde yer almalı)
Ayarlar
<TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok
<TD NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne
<TD COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne
<TD ROWSPAN=?>
N1.1
ıstenen Genişlik
<TD WIDTH=?>
(pixel cinsinden)
N1.1
Genişlik Yüzdesi
<TD WIDTH=”%”>
(tablonun yüzdesi)
N3.0b
Hücre Rengi
<TD BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Tablo Başılğı
<TH></TH>
(koyu ve ortalanmış)
Ayarlar
<TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM>
Satır Başı Yok
<TH NOWRAP>
Kaç Kolon üstüne
<TH COLSPAN=?>
Kaç Satır Üstüne
<TH ROWSPAN=?>
N1.1
ıstenen Genişlik
<TH WIDTH=?>
(pixel cinsinden)
N1.1
Genişlik Yüzdesi
<TH WIDTH=”%”>
(tablo yüzdesi)
N3.0b
Hücre Rengi
<TH BGCOLOR=”#$$$$$$”>
Table Caption
<CAPTION></CAPTION>
Ayarlar
<CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>
(Tablonun altında/üstünde)
ÇERCEVELER
N2.0
Çerceve Dökümanı
<FRAMESET></FRAMESET>
(<BODY> yerine)
N2.0
Satır Yüksekliği
<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>
(pixel veya yüzde olarak)
N2.0
Satır Yüksekliği
<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>
(* = bağıl boyut)
N2.0
Kolon Genişliği
<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>
(pixel veya yüzde)
N2.0
Kolon Genişiliği
<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>
(* = bağıl boyut)
N3.0b
Bordür Genişliği
<FRAMESET BORDER=?>
N3.0b
Bordürler
<FRAMESET FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0b
Bordür Rengi
<FRAMESET BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0
Çerçeve Tanımı
<FRAME>
(tek bir çerçevenin içeriği)
N2.0
Dökümanı Gösterme
<FRAME SRC=”URL”>
N2.0
Çerçeve ısmi
<FRAME NAME=”***”|_blank|_self| _parent|_top>
N2.0
Marj Genişliği
<FRAME MARGINWIDTH=?>
(sol ve sağ marjlar)
N2.0
Marj Yüksekliği
<FRAME MARGINHEIGHT=?>
(üst ve alt marjlar)
N2.0
Scrollbar?
<FRAME SCROLLING=”YES|NO|AUTO”>
N2.0
Ebatlandırılamaz
<FRAME NORESIZE>
N3.0b
Bordür
<FRAME FRAMEBORDER=”yes|no”>
N3.0b
Bordür Rengi
<FRAME BORDERCOLOR=”#$$$$$$”>
N2.0
Bölünemez ıçerik
<NOFRAMES></NOFRAMES>
(frame desteklemeyen web tarayıcıları için)
JAVA
Applet
<APPLET></APPLET>
Applet Dosya ısmi
<APPLET CODE=”***”>
Parametereler
<APPLET PARAM NAME=”***”>
Applet Yeri
<APPLET CODEBASE=”URL”>
Applet Tanımlayıcısı
<APPLET NAME=”***”>
(sayfa içinde başka yerde referans verilebilmesi için)
Alternatif Metin
<APPLET ALT=”***”>
(Java desteklemeyen web tarayıcıları için)
Ayarlar
<APPLET ALIGN=”LEFT|RIGHT|CENTER”>
Boyut
<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>
(pixel cinsinden)
Boşluklar
<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>
(pixel cinsinden)
DİĞER
Comment
<!– *** –>
(web tarayıcısı tarafından gösterilmez)
HTML 3.2 Önsözü
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2//EN”> [*]
Aranabilirlik
<ISINDEX>
(aranabilir indis belirler)
Prompt
<ISINDEX PROMPT=”***”>
(metin girişini sağlar)
Arama Başlatma
<A HREF=”URL?***”></a>
(? işareti kullanılır)
Dosyanın URL’si
<BASE HREF=”URL”>
(başlık içinde olmalıdır)
N2.0
Temel Pencere ısmi
<BASE TARGET=”***”>
(başlık içinde olmalıdır)
ılinti
<LINK REV=”***” REL=”***” HREF=”URL”>
(başlık içinde olmalıdır)
Meta Bilgi
<META>
(başlık içinde olmalıdır)
Stil Sayfası
<STYLE></STYLE>
(yayğın kullanımı yok)
Scripts
<SCRIPT></SCRIPT>
(yayğın kullanımı yok)
Kaynak werbach.com/barebones/TR_BBV30.HTM